Arm Processor มารู้จักการใช้งานรุ่นแรกอย่าง Microchip

ชิพรุ่นล่าสุด CES1302 ที่ได้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ และถือว่าเป็นรุ่นแรกจาก Microchip อีกด้วย โดยการประมวลผลจะมาในรูปแบบของ ARM แล้วยังมีคอร์อีกหนึ่งรุ่น Cortex-M4 ที่ได้ถูกนำมาใช้งานตามแบบที่ต้องการของ Cryptographic Engime แล้วถือว่ายังมีอะไรที่ครบถ้วนอีกด้วยแล้วจะรองรับในการเข้ารหัส Public key , Secure hash , Symmetric key ที่ร่วมอยู่ด้วยไปในตัวแล้วการใช้งานถือว่าครบครัน จากที่รู้ในเรื่องของประมวลผลในการใช้ ARM แล้วยังมีส่วนผสม CEC1302

Read More